یادش به خیر

آنگاه که غرق در لذتهای کوتاه شدی، زمانیکه به اوج شهرت رسیدی، روزیکه دیدی دیگر چیزی نیست که خواسته باشی و نداشته باشی ، وقتی که هر آنچه خواستی را تجربه کردی، تا به حال فکر کرده ای که ممکن است آنروز دلت برای اینروزها تنگ شود، همانطور که امروز دلت برای گذشته های ساده و زیبا پر می زند...

/ 0 نظر / 5 بازدید