سومین دلنوشته ام

ترسم از این است که ندانی، که نفهمی، که دانستنم را نفهمی...

ترسم از این است که نباشم و نبینم، که نبودنم را ببینی...

ترسم از این است که ترسم بریزد و کاسه صبرم هم.

/ 3 نظر / 17 بازدید

نترس

!!!!!!!!!!!!!!!!!!