تصمیم

زمان تغییر فرارسیده،

راهش نیز آشکار شده،

همه چیز فراهم است ، تنها اراده تو مهم است که استوار باشد وپایش نلرزد.

اینجاست که میگویند :  مه و خورشید و فلک درکارند...

...

من به تو ایمان دارم، به هدفت، خواستت و توانت و

میخواهم تا پایان راه همراهیت کنم...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید