راهی نیست

نمی دانی چقدر سخت است،

هم با توست و هم نیست،

می خواهدت ولی گاهی هست و گاهی نیست،

راهی هم نیست، 

جز تحمل هیچ یاری نیست،

تو را هم توان سابق نیست،

چه باید کرد...؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
گلاره

یه بار یکی همین حرفا رو به من گفت من نفهمیدم...اصولن تا وقتی آدم تخواد بفهمه نمیفهمه

باید رها شد