تاریخ


تمام تاریخ عبارت است جنگ دو سرباز
که همدیگر را نمیشناسند و میجنگند

برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و نمیجنگند!

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

متاسفانه همين طوره