رهایی

خداوندا بدون کمک تو امروز اینجا نبودم.

راضیم و خشنود از آنچه بر من رفته است و سکویی که امروز بر آن ایستاده ایم.

احساس رهایی و آزادی از وابستگیهای گذشته و از آنچه که باید از آن می گذشتم.

 

آنچه می خواهم را امروز در پیش رو دارم و با آغوشی باز حال و همه آنچه احساس خوب می خوانند جذب میکنم.

خوشحالم که تا به امروز تجربیات خوبی اندوخته ام و بسیار آموخته ام، از اطرافیان و از زندگی.

سپاسگذارم و شکر می کنم.

فرصت های پیش رو را مغتنم میشمارم و کمال استفاده را از آنها خواهم کرد.

این رهایی و آزادی را جشن خواهم گرفت و به پا ایستادن و شروعی دوباره را به فال نیک می گیرم...

/ 1 نظر / 7 بازدید