مسیر پر پیچ و خم

کمی درنگ کن، خیلی تند می رانی این گاری شکسته را، نگاه کن چرخهایش فرسوده اند، زمین هم سخت ناهموار است.

دقت کن وگر نه در این جاده تاریک و مبهم و میان این همه شلوغی گم می شویم و یا شاید پستی و بلندیهای این راه پر پیچ و خم، گاری شکسته مان را از پای درآورد.

 اینقدر از چاله ها و مشکلات گذشته مسیر در گوشم زمزمه نکن، بگذار حواسمان به روبرو باشد، همه اش حواسم را پرت می کنی.

اگر بار دیگر از روی بی توجهی در چاله ای بیفتیم و یا از روی سنگی بزرگ رد شویم، شک نکن که این گاری کهنه می شکند و ما را به نیستی می کشاند.

ای کاش مجال آن را داشتیم که لحظه ای درنگ کنیم و نفسی تازه کنیم، اما افسوس که راه دراز است و مسیر پرخطر ...

پس بگذار آهسته و پیوسته برانیم، و به جای مرور گذشته، جاده پیش رو را از نظر بگذرانیم و درباره آن بیندیشیم، آری اینگونه بهتر است،

بگذار بگذریم نازنین...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید